Fundacja "Czyste Lasy"
Jesteśmy dla przyszłości
Statut

STATUT FUNDACJI

 „CZYSTE LASY”

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą FUNDACJA „CZYSTE LASY” zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Mariusza Pecia zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym dnia 21.02.2012r. przed Anetą Wilkowską – Płóciennik, notariuszem w Radzyminie, w Kancelarii przy ulicy kard. Stefana Wyszyńskiego 2B lok. 9, 05-250 Radzymin, repertorium A Nr – 626/2012, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Radzymin.

§ 4

Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

§ 5

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę.

§ 7

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów Statutowych Fundacji lub dla samej Fundacji.

§ 8

Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe jednostki terenowe.

§ 9

Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Środowiska.

 

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 10

Celem Fundacji jest realizowanie celów związanych z ochroną środowiska, polegających w szczególności na:

1. Sprzątaniu i oczyszczaniu ze wszelkich zanieczyszczeń terenów leśnych, rzek, jezior i wszelkich innych terenów użytku publicznego. Oraz ochrona życia zwierząt leśnych i ich środowiska.

2. Wypracowywaniu i gromadzeniu środków finansowych oraz dóbr materialnych z przeznaczeniem na organizowanie, finansowanie i wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska w Polsce.

3. Stymulowaniu i wspieraniu społecznych inicjatyw proekologicznych.

4. Wspieraniu wdrażania nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska.

5. Propagowaniu idei ochrony środowiska.

6. Organizowaniu i wspieraniu edukacji ekologicznej społeczeństwa.

7. Propagowaniu wśród społeczeństwa ekologicznego stylu życia.

8. Wspieraniu rozwoju prac nad odnawialnymi źródłami energii oraz propagowaniu ich stosowania.

§ 11

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. Wspomaganie finansowe działalności społecznej na rzecz ochrony środowiska i proekologicznych działań gospodarczych.

2. Organizowanie zbiórek surowców wtórnych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

3. Wspieranie oraz organizowanie akcji polegających na sprzątaniu terenów leśnych, rzek, jezior i wszelkich innych terenów użytku publicznego.

4. Organizowanie oraz przeprowadzanie szkoleń na tematy związane z ochroną środowiska i ekologicznym stylem życia.

5. Współpracę z instytucjami państwowymi i społecznymi oraz osobami fizycznymi w kraju i za granicą, działającymi na rzecz i w zakresie ochrony środowiska.

6. Wykorzystywanie dla propagowania ochrony środowiska i ekorozwoju kraju środków masowego przekazu.

7. Prowadzenie oraz wspieranie prac nad budową i rozwojem pojazdów ekologicznych.

§ 12

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, których działalność jest zbliżona z jej celami.

§ 13

Fundacja może prowadzić, zgodnie z celami Fundacji, działalność odpłatną oraz działalność nieodpłatną.

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 14

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 2 100 zł (dwa tysiące sto złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1 000 zł (tysiąc złotych).

§ 15

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 16

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1. Darowizn, spadków i zapisów,

2. Dotacji i subwencji oraz grantów,

3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4. Dochodów z majątku ruchomego i nie ruchomego,

5. Depozytów bankowych oraz innych form lokowania środków pieniężnych,

6. Dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,

7. Dochodów z organizowanych aukcji.

§ 17

Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizację jej celów statutowych.

§ 18

Dotacje pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na wybraną przez Fundację, dowolną realizację jej celów, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 19

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 20

Fundacja nie ma prawa:

1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2. Przekazywać majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy Fundator, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 21

Dochód (nadwyżka przychodu nad kosztami) uzyskany przez Fundację jest przeznaczony w całości na prowadzenie działalności statutowej Fundacji, która jest działalnością pożytku publicznego w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Rozdział IV

ORGANY FUNDACJI

§ 22

Organami Fundacji są:

1. Zarząd Fundacji

2. Komisja Rewizyjna

§ 23

Zarząd Fundacji:

1. Zarząd Fundacji składa się, co najmniej z czterech osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu i jest powoływany na czas nieoznaczony przez Fundatora.

2. Fundator może być członkiem Zarządu.

3. Fundatorowi służy prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków.

4. Członkowie zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę.

§ 24

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd odpowiada za wyniki finansowo – gospodarcze, społeczne oraz prawidłowe działanie Fundacji, zgodnie z niniejszym statutem oraz przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

  a. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

  b. Uchwalanie regulaminów,

  c. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

  d. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji,

  e. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów,

  f.  Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

  g. Tworzenie i likwidowanie zakładów, oddziałów, biur oraz określanie regulaminów ich działania,

  h. Występowanie z wnioskami i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji,

  i.  Przedstawianie właściwemu, ze względu na cele Fundacji Ministrowi rocznych sprawozdań z działalności Fundacji.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwały – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

4. O posiedzeniu muszą być poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za swoją działalność lub zwrot ponoszonych, w związku z pełnionymi funkcjami kosztów, w wysokości i na zasadach zgodnych z ogólnymi obowiązującymi przepisami prawa.

7. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie.

8. W umowach pomiędzy Fundacją, a członkiem Zarządu Fundację reprezentują pozostali członkowie Zarządu łącznie.

§ 25

Komisja Rewizyjna:

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym z Przewodniczącego Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji.

2. Członków Komisji Rewizyjnej, w tym Przewodniczącego Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji powołuje na czas nieoznaczony Fundator.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom.

4. Na posiedzenia Komisja Rewizyjna zbiera się nie rzadziej niż dwa razy do roku.

§ 26

1. Komisja Rewizyjna sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji.

2. Do uprawnień Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:

  a. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Fundacji oraz pełnienia funkcji inicjatywno-doradczych.

  b. Kontrola nad gospodarką finansową w zakresie jej zgodności z kierunkiem i planami działalności Fundacji określonymi przez niniejszy Statut.

  c. Zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i rocznego sprawozdania finansowego.

  d. Zajmowania stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd.

  e. Komisja Rewizyjna obowiązana jest złożyć Fundatorowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem wyników kontroli nad działalnością Zarządu Fundacji i jej funduszy.

 

§ 27

1. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje z datą odwołania przez Fundatora Fundacji.

2. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Komisji.

3. Z członkostwem w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć funkcji członka Zarządu.

4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pozostawać z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podlegać z tytułu zatrudnienia, ani pozostawać w stosunku małżeńskim lub podległości służbowej.

 

§ 28

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

 

§ 29

Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagane jest powiadomienie o miejscu i terminie posiedzenia wszystkich jej członków, jak również obecności, co najmniej dwóch trzecich jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

ROZDZIAŁ V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 30

Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:

1. Usług promocyjnych, reklamowych i marketingowych.

2. Handlu hurtowego i detalicznego sprzętem, akcesoriami, towarami i urządzeniami służącymi ochronie środowiska naturalnego.

3. Wydawnictw, rejestracji dźwięku i obrazu, poligrafii itp.

4. Usług hotelarskich i żywieniowych na potrzeby spotkań, sympozjów i zjazdów, spotkań integracyjnych i rekreacyjnych oraz na potrzeby szkoleń w zakresie edukacji ekologicznej.

5. Usług związanych z recyklingiem pojazdów mechanicznych, urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

6. Usług związanych z obrotem surowcami wtórnymi.

7. Usług związanych ze sprzątaniem.

8. Przeprowadzaniu szkoleń, sympozjów i wykładów na temat ekologii i ochrony środowiska.

9. Zakładania i prowadzenia szkółek drzew i krzewów leśnych.

§ 31

Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza środki na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 32

Fundacja może występować, jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub działających w celu pozyskania środków pieniężnych na realizację celów statutowych Fundacji.

§ 33

Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie wyodrębnionej – przez zakłady i inne jednostki organizacyjne, zwane dalej „zakładami”.

§ 34

Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów, określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalany przez Zarząd Fundacji.

§ 35

Kierownika zakładu powołuje Zarząd Fundacji. Kierownik zakładu za wyniki pracy zakładu ponosi odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji i jest on kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.

§ 36

Zarząd Fundacji ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.

§ 37

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne niebędące jednostkami gospodarki uspołecznionej.

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU

§ 38

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

§ 39

Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

 

ROZDZIAŁ VII

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 40

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

§ 41

Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

§ 42

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatora.

 

ROZDZIAŁ VIII

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 43

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 44

Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 45

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Zarząd Fundacji.

 

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 46

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.